top of page

Kallelse till Årsmöte 2020


Kallelse till Årsmöte 4 mars

18.30

Lokalen

Gråbo Industriväg 8, Gråbo (verksamhetsplan och budget är skickat i mail 31 jan)


Kallelse till årsmötet med Lerums Fotoklubb 2020-03-04

Tid: 18.30

Plats: LFK lokalen, Gråbo Industriväg 8, Gråbo

Ärenden vid årsmöte

1. Mötets öppnande.

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

Justeringspersonerna fungerar som rösträknare vid behov.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om fördelning av ev. arvoden och ersättningar.

11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

12. Val av ordförande för en tid av ett år.

13. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Ledamöter kan väljas för en tid av ett år för

att undvika att hela styrelsen byts ut vid ett tillfälle.

14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

15. Val av revisor för en tid av ett år.

16. Val av revisorssuppleanter för en tid av ett år.

17. Val av ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val vid nästa

årsmöte.

18. Val av delegater, jämte ersättare, till Riksfotostämman samt Västra distriktets årsmöte för en tid av

ett år.

19. Inkomna motioner.

20. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

21. Styrelsens förslag. Bildbank och uppdrag

22. Information, rapporter, övriga frågor.

23. Mötets avslutande.

Efter årsmötet följer medlemsmöte med lite festligare fika i form av smörgåstårta.

30 kr för fikan.

Vi delar ut plaketter till vinnarna i LFK månadstävling samt överlämnar vandringspokal till

2019 års vinnare. Vinnarnas presentkort sponsras av Sparbanken Alingsås som delar ut “Sparbankens Alingsås Pris”.


Tänk på att du måste ha betalat årsavgiften på 500 kr (familjemedlem 200 kr) senast den 28

februari för upprätthållande av din rösträtt på årsmötet.

Bankgiro 262-6182 eller Swish 123 114 94 42 (det ska framgå tydligt att det gäller

medlemsavgiften och vem den avser när ni betalat in till klubben'Comments


bottom of page